Kierunki badań

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca jest polskim ośrodkiem koordynującym w europejskim projekcie badawczym “Ocena zastosowania wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w profilaktyce pierwotnej w Europie: EU-CERT ICD”. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jako jedyna polska uczelnia medyczna, znalazł się w gronie 17 instytucji z całej Europy zaproszonych do udziału w projekcie badawczym finansowanym przez Unię Europejską (program FP7 HEALTH). Lekarze naszej Kliniki pod kierownictwem Prof. Andrzeja Lubińskiego prowadzą badania nad zastosowaniem ICD w profilaktyce pierwotnej nagłej śmierci sercowej na grupie ok 2500 pacjentów. 

Prowadzimy badania nad oceną skuteczności nagłej śmierci sercowej przy użyciu wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów serca, w ramach prewencji wtórnej, u chorych obciążonych ryzykiem nagłego zgonu sercowego w różnych grupach chorych.

Bierzemy udział w europejskim wieloośrodkowym projekcie badawczym “Budapest Upgrade CRT Study” koordynowanym przez Semmelweis University Heart and Vascular Centre w Budapeszcie, obejmującym 360 pacjentów z 30 europejskich ośrodków. 

Klinika pod kierownictwem Dra n. med. Włodzimierza Grabowicza prowadzi badania nad wpływem użycia nowych dodatkowych zabezpieczeń ochrony radiologicznej na zmniejszenie dawki promieniowania w czasie zabiegów przezskórnej interwencji wieńcowej. Celem badań jest poprawa bezpieczeństwa zabiegów i zwiększenie ochrony radiologicznej u pacjentów i personelu podczas zabiegów przezskórnych interwencji wieńcowych.

Prowadzimy badania nad oceną powikłań i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi leczonych interwencyjnie. Kierownikiem badań jest dr n. med. Tomasz Grycewicz. Celem pracy jest ocena ryzyka i częstości występowania powikłań i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi leczonych interwencyjnie z wykorzystaniem badań laboratoryjnych i obrazowych wykonywanych podczas hospitalizacji chorego z OZW.